Güncel haber ve bilgiler için bültenimize kayıt olabilirsiniz.

VERGİ KANUNLARI 2023 TAKVİM YILI RAKAMSAL DEĞİŞİKLİKLER

I-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN RAKAMSAL DÜZENLEMELER

Esnaf Muaflığı:
Madde 9-1/10

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 320.000,00 liralık
tutar 2023 yılında 700.000,00 TL. olmuştur.

Genç Girişimciler Kazanç İstisnası:
Mükerrer madde 20

Ticari-Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti nedeniyle ilk defa Gelir vergisi mükellefiyetine
girecek 29 yaşını doldurmamış olan tam mükellef gerçek kişiler, işe başlamayı kanuni
süresinde bildirmesi ve kendi işinde bilfiil çalışması şartıyla, faaliyete başladıkları takvim
yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının istisna olan
75.000,00 TL 2023 de değişmemiştir.

Basit usulde istisna
Mükerrer madde 20/A

Kazançları basit Usulde tespit edilen mükelleflerin 46.ncı madde gereğince tespit edilen
kazançları gelir vergisinden istisnadır.

Gayrimenkul Sermaye İratları İstisnası:
Madde 21

2022 yılında meskenlere uygulanan 9.500,00 TL istisna 2023 yılında 21.000,00 TL.
olmuştur.

Yemek bedeli istisnası
Madde 23/1-8

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde 51,00 TL
olan istisna miktarı2023 yılı için 110,00 TL. olarak değişmiştir.

Ulaşım Bedeli İstisnası:
Madde 23- 1/10

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin
2022 yılındaki 25,50TL istisna tutarı 56 TL olmuştur.
Bu istisna taşımaya ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme
araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla geçerlidir. Bu miktarı aşan kısım ücret olarak
vergilendirilir.

Ücretlerde İstisna:
Madde 23/1-18

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt
tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan
tutarına isabet eden ücret istisna tutarı 2023 yılı için rakamsal olarak;
(10.008,00 – 1.401,12 – 100,08) = 8.506,80 TL olarak uygulanır.

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri istisnası
7420 S.K.nun geçici 1. maddesi ile getirilen hüküm ile, 09.11.2022 den 30.06.2023
tarihine kadar, işverenlerce işçi ücretlerine bordroda gösterilmek şartıyla yaptıkları aylık
1.000,00 lirayı aşmayan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığı yaptıkları
ödemeler, sigorta pirimi ve gelir vergisinden istisna olacaktır.

Yurt dışı inşaat, montaj onarım işlerinde çalışanların ücret istisnası
Madde 23/1-19 (R.G.30.12.2022-32059 2.Mük.) (7420 S.K.nun 2. Maddesiyle gelmiştir.
yürürlük 01.12.2022)

Yurt dışında yapılan inşaat ,onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet
erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından
karşılanarak yapılan ücret ödemeleri Gelir vergisinden istisnadır.

Amatör spor hakemleri ücret istisnası
Madde 29/4

Spor yarışlarını yöneten hakemlere ödenen ücretler istisna iken değişiklikle 1.1.2020 den
itibaren bu istisna sadece Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere tanınmıştır.
((basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)

Engellilik İndirimi :
Madde 31

•Birinci derece engelliler için aylık ücret üzerinden 2022 yılında 2.000,00TL.olan miktar,
2023 yılı için de 4.400,00TL. olarak değişmiştir.
•İkinci derece engelliler için aylık ücret üzerinden 2022 yılında 1.170.00 TL. olan miktar,
2023 yılı için 2.600,00 TL. olarak değişmiştir.
• Üçüncü derece engelliler için aylık ücret üzerinden 2022 yılında 500.00 TL. olan
miktar, 2023 yılı için 1.100,00 TL. olarak değişmiştir.

Binek otomobili indirimi
Madde 40/1

•Binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 2022 yılında 8.000.00 TL.na
kadar olan miktar, 2023 yılı için 17.000,00 TL. olarak değişmiştir.

•Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
toplamının 2022 yılında 200.000,00 Türk lirasına kadar olan istisna 440.000,00 TL olarak
belirlenmiştir.

Binek otomobili amortisman indirimi
Madde 40/7

•Binek otomobillerinin ilk iktisapta özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç en
fazla 2022 yılında 230.000,00 Türk lirasına isabet eden ayrılan amortisman kısmı gider
yazılabilir iken bu tutar 2023 yılı için 500.000,00 olarak tespit edilmiştir.
•Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin maliyet bedeline eklendiği veya binek
otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde 2022 yılında en fazla 430.000,00 Türk
lirasına isabet eden ayrılan amortisman kısmı gider yazılabilir iken bu tutar 2023 yılında
950.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Basit usule tabi olmanın genel şartları
Madde 47

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarındaki Emsal Kira Bedeli veya Yıllık kira bedeli;
•Büyükşehir belediye sınırları içinde 2022 de 16.000.00Tl.olan miktar, 2023 de
35.000,00TL.ya
• Diğer yerlerde 2022 de 10.000.00 TL, olan miktar, 2023 de 22.000,00Tl.ye
çıkartılmıştır.

Basit usule tabi olmanın özel şartları
Madde 48

Basit Usule Tabi Olmanın Özel şartlarındaki;
•Yıllık alım tutarı 2022 yılında 200.000,00 TL iken 2023 yılında 440.000,00 TL ye,
•Yıllık satış tutarı 2022 yılında 320.000,00 TL iken 2023 de 700.000,00Tl.ye,
•Gayrisafi hasılat miktarı 2022 yılında 100.000,00 TL iken 2023 de 220.000,00TLye,
• İşlerin birlikte yapılmasında satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 2022 yılında 200.000,00
TL iken 2023 de 440.000,00TL.ye,
çıkartılmıştır.

Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin
Özel Haller:

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak
tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci
maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2022 yılı için belirlenen
tutarlar yeniden artırılmıştır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2023 takvim
yılında da özel halden Yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2022 tarihi
itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye
Sınırları İçinde Kalan
Yerlerde
Büyükşehir Belediye
Sınırları İçinde Kalan
Yerlerde
Emtianın CinsiYıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt750.000,00840.000,00900.000,001.090.000,00
Şeker –Çay550.000,00750.000,00700.000,00890.000,00
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan,
Süper Toto vb.
550.000,00750.000,00700.000,00890.000,00
İçki (Bira ve Şarap Hariç) –
İspirto- Sigara-Tütün
550.000,00750.000,00700.000,00890.000,00
Akaryakıt ( LPG hariç )840.000,00890.000,001.090.000,001.270.000,00

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 02.05.1982 tarihli 17682 no.lu resmî
gazetede yayınlanmış olan, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar
doğrultusunda işlem yapılacaktır

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması:
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 06.12.1998 tarihli 23545 no.lu resmî
gazetede yayınlanmış olan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge
vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin
uygulamanın 31.12.2023 tarihine kadar devam ettirilmesi, VUK. Mük.257 nci maddesi
gereğince Maliye Bakanlığı’nca uygun görülmüştür.

Mesleki faaliyette binek otolarının amortismanı
Madde 68/4

•Binek otomobillerine ilişkin olarak indirim konusu yapılabilecek en fazla amortisman
tutarı; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 2022 yılında 230.000,00 TL iken
2023 yılında 500.000,00 lira olarak,
•Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap
edildiği hallerde ise 2022 yılında 430.000,00 TL olarak uygulanan tutar 2023 yılı için 950.000
TL olarak belirlenmiştir.

Mesleki faaliyette binek otolarının giderleri
Madde 68/5

•Kiralanan binek otomobillerinin her biri için 2022 de 8.000,00 TL olan aylık kira
indirimi 2023 te 17.000,00 TL ye çıkarılmıştır.
•Binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
toplamının gider yazılmasına ilişkin had 2022 de 200.000,00 TL iken 2023 de 440.000,00 TL
ye çıkarılmıştır.

Değer Artışı Kazançlarında İstisna:
Mükerrer Madde 80

Bir takvim yılında elde edilen Değer Artışı Kazancının (Menkul kıymet ve diğer sermaye
araçlarının elden çıkartılmasından sağlananlar hariç) 2022 yılı için 25.000,00 TL istisna
miktarı 2023 de 55.000,00 TL ye çıkarılmıştır.

Arızi Kazançlarda İstisna :
Madde 82

Arızi kazanç istisnası 2022 de 58.000,00 TL iken 2023 yılı için 129.000,00 Tl.ye
çıkartılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alanların beyanname verme sınırı
Madde 86-1/b

Birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları
ücretlerin toplamı GV tarifesi 2. Gelir dilimini aşmayan, mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle
vergilendirilmiş ücretleri için beyanname verilme sınırı 2022 de 70.000,00 TL. iken 2023 de
150.000,00 TL.ye çıkartılmıştır.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına
İlişkin Beyanname Verme Sınırı:
Madde 86-1/d : Toplama Yapılmayan Haller

2022 yılındaki 3.800,00 TL lık beyan sınırı, 2023 yılı için 8.400,00 Tl.ye çıkartılmıştır.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ
01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere;

2023 YILI ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ :

70.000,00Tl. ya kadar% 15
150.000,00Tl.nin 70.000,00TL.sı için 10.500,00TL.,fazlası% 20
550.000,00 TL nin 150.000,00TL.sı için 26.500,00 TL.),fazlası% 27
1.900.000,00 TL. 550.000,00TL.sı için 134.550,00TL., fazlası% 35
1.900.000,00 TL. fazlasının 1.900.000,00 TL.si için 657.000 TL.
fazlası
%40

2023 YILI ÜCRET GELİRİ DIŞINDA GELİR ELDE EDENLER İÇİN GELİR
VERGİSİ TARİFESİ

70.000,00Tl. ya kadar% 15
150.000,00 Tl.nin 70.000,00TL.sı için 10.500,00TL.,fazlası% 20
370.000,00TL.nin 150.000,00TL.sı için 26.500,00TL.,fazlası% 27
1.900.000,00 TL. 370.000,00TL.sı için 85.900,00 TL., fazlası% 35
1.900.000,00 TL. fazlasının 1.900.000,00 TL.si için 621.400,00TL. Fazlası%40

01.01.2022 tarihinde elde edilen gelirlere uygulanmak üzere:
2022 YILI ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ :

32.000.00 Tl. ya kadar% 15
70.000.00 Tl.nin 32.000.00 TL.sı için 4.800.00.00 TL.,fazlası% 20
250.000,00TL.nin.70.000,00 TL.sı için 12.400,00 TL.) fazlası% 27
880.000,00TL. 250.000,00 TL.sı için 61.000,00TL., fazlası% 35
880.000,00TL. fazlasının 880.000,00 TL.si için 281.500,00 TL. Fazlası%40

2022 YILI ÜCRET GELİRİ DIŞINDA GELİR ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ :

32.000.00 Tl. ya kadar% 15
70.000.00 Tl.nin 32.000.00 TL.sı için 4.800.00 TL. fazlası% 20
170.000,00TL.nin 70.000,00 TL.sı için 12.400,00 TL.),fazlası% 27
880.000,00TL. 170.000,00 TL.sı için 39.400,00TL., fazlası% 35
880.000,00TL. fazlasının 880.000,00 TL.si için 287.900,00 TL. Fazlası%40

Asgari Geçim İndirimi : (7349 Sayılı Kanunun 3/b Maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.)
(Yürürlük:25.12.2021)(R.G. 25.12.2021 – 31700 )

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi
Mük.Md.121

Maddedeki şartları taşıyan mükelleflere, beyanları üzerinden % 5 vergi indiriminin 2022
yılındaki 2.000.000.TL.azami miktarı 2023 yılı için 4.400.000,00 TL olmuştur.

2022 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında
Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından; indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak, indirim oranı; VUK.na göre o yıl için
tespit edilmiş yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu
ihalelerinde oluşan birleşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. 2022
yılı yeniden değerleme oranı %122,93 DTHB. İhalelerinde oluşan birleşik ortalama faiz oranı
%18,14 olduğundan, buna göre 2022 yılı elde edilen bu MSİ. nın beyanında uygulanacak
indirim oranı: (% 122,93 / % 18,14 = % 677,67) olmaktadır. Bu oranlar dikkate alındığında,
2022 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır,
Bu kapsamda 2022 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 dan önce
ihraç edilmiş olan GV.Md.75-2/5.deki her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile TOKİ ve
özelleştirme İdaresince çıkartılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının
birden büyük olması nedeniyle beyan edilmeyecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç
edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı
uygulanamayacağı gibi ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için de indirim oranı
uygulanması söz konusu değildir.
(GVK. Geçici 67.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, GVK.nun75.maddesinin ikinci
fıkrasının 7,12,14 numaralı bentlerindeki MSİ. 01.01.2006 dan itibaren nihai tevkifata tabi
olduğundan bunların beyanı ve bunlara indirim uygulaması söz konusu değildir.

Gelir Vergisi Serbest Meslek Kazançlarındaki Eserlerle ilgili İstisna Sınırı:
Madde 18

Maddedeki Serbest meslek kazanç kazançları ile ilgili sınır 2022 yılında 2022 yılında
880.000,00 TL. olarak uygulanırken 2023 yılında 1.900.000,00 TL. olmuştur.

BEYANNAME VERME VE VERGİ ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME
CİNSİ
BEYAN SÜRESİÖDEME
SÜRESİ
Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi
25 MART’a kadar1.Taksit. MART
2.Taksit.TEMMUZ içinde
G.V.Stopaj.(Muhtasar)Takip eden ayın
23.günü akşamı.
Beyanname verilen ayın 26
sı akşamına kadar
G.V.Stopaj. (10 işçiye
kadar)
Ocak-Nisan-Temmuz
Ekim 23.gün akşamı
Beyanname verilen ayın 26
sı akşamına kadar
Kurum 15.ve 30.
Md.Stp.
Takip eden ayın
23.günü akşamı.
Beyanname verilen ayın 26.
akşamına kadar
KATMA DEĞER
VERGİSİ
Takip eden ayın
24.günü akşamı.
Beyanname verilen ayın 28.
akşamına kadar
KURUMLAR
VERGİSİ
Hesap döneminin
kapandığı ayı izleyen
4.ayın 1.günü ile
30.günü akşamına
kadar.
Beyanname verilen ayın
(Nisan ayı) sonuna kadar
GEÇİCİ VERGİ3 Aylık dönemi takip
eden 2.ayın 14 ne kadar.
Beyanname verilen ayın 17
si akşamına kadar
Dar mükellef
Kurumların
22.Maddedeki vergiye
tabi kazancının
G.V.K.Md.80 deki
diğer kazanç ve
iratlardan ibaret
bulunması halinde
kurum veya namına
hareket eden kimse
tarafından
İktisap tarihinden
itibaren 15 gün içinde.
Kv.Md.27 ve
G.V.Md.101 de sayılan
hallerde belirtilen yer
Vergi Dairesine
Beyanname verme süresi
içerisinde
DAMGA VERGİSİ
(Sürekli Mükellefiyette)
Takip eden ayın 20.gün
Akşamına kadar
(İşlem olmadığı
dönemde beyanname
verilmez)
Beyanname verilen ayın 26
sı akşamına kadar.
DAMGA VERGİSİ
(Süresiz Mükellefiyette)
Kâğıdın düzenlendiği
tarihi izleyen 15 gün
içinde
(İşlem olmadığı dönem
için beyanname
verilmez.)
Beyanname verme süresi
içinde
SGK PİRİM
BİLDİRGELERİ
Takip eden ayın 23.
Günü saat 24 e kadar. E
Bildirge ile.
Bildirim ayının son günü
içinde.
DİJİTAL HİZMET
VERGİSİ
Takip eden ayın sonuna
kadar
Beyanname Verme Süresi
içinde.
KONAKLAMA
VERGİSİ
Takip eden ayın
20.günü akşamına
kadar.
Beyanname Verme Süresi
içinde.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN RAKAMSAL DÜZENLEMELER

İlanen Tebliğ
Md:104

1’inci bentte yer alan
İlanın Vergi Dairesinde Yapılması : 2022 deki 4.900,00 TL.2023 de 10.900,00 TL.
olarak değişmiştir.
3’üncü bentte yer alan
•İlanın Vergi Dairesinin bulunduğu yerde yayınlanan bir veya daha fazla gazetede
yayınlanması :2022 deki 4.900,00 ilâ 10.900 TL. olan – 2023 de 10.900,00TL ilâ
1.090.000,00TL.olarak değişmiştir.
•Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması durumunda 2022
deki 490.000,00 TL. yı aşması şartı, 2023 de 1.090.000,00 TL.ve üzeri olarak değişmiştir.
4’üncü bentteki
İlanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Daireleri açısından Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulmasına
ilişkin 3.600 TL olan sınır 10.900,00 TL. olmuştur.

Tahakkuktan Vazgeçme Miktarı:
VUK. Mükerrer Md.115

2022 deki 58,00 TL. tutarındaki sınır 2023 de 129,00 TL olarak değişmiştir.

Sahte Belge Düzenleme Nedeniyle Re’sen Mükellefiyeti Terk Edilenlerde Teminat
Miktarı
VUK. Md.153/A

Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyeti terk edilenlerin yeniden işe başlamak için
verecekleri 2022 deki 200.000,00 TL teminat tutarı 2023 de 440.000,00 TL olmuştur.
Yeniden Değerleme Oranları :

2018% 14,47
2019% 23,73
2020% 22,58
2021% 9,11
2022% 36,20
2023% 122,93

Defter Tutma Hadleri
VUK.Md:177

1.Sınıf Tüccarlar:

2022 Yılı2023 Yılı
Yıllık Alım Tutarı400.000,00 TL’yi
aşanlar
890.000,00TL.yi
aşanlar
Yıllık Satış Tutarı570.000,00 TL’yi
aşanlar
1.270.000,00TL.yi
aşanlar
Gari safi iş Hasılatı200.000,00 TL’yi
aşanlar
440.000,00TL.yi
aşanlar
Alım-Satım ve İş
Hasılatının birlikte
yapılmasında
İş hasılatı x
5+satış tutarının
400.000,00 TL’yi
aşanlar
İş hasılatı x 5+satış
tutarının 890.000,00
TL yi aşanlar
2022 Yılı2023 Yılı
Fatura Kullanma Mecburiyeti
(Md:232-)
2.000,00 TL.4.400,00 TL.
Doğrudan Gider Yazılabilecek
Demirbaş ve peştamallıklar(Md:313 )
2.000,00 TL.4.400,00 TL.
Karnelerin Muhtarlıkça Tasdikinde
Alınacak Harç.
(Md:252 )
5,80 TL.12,90TL.
Damga Vergi. de En az ceza
Haddi(Md:343)
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar
kesilmez)
25,00 TL.55,00 TL.
Diğer Vergilerde En Az Ceza Haddi
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar
kesilmez)
50,00 TL.110,00 TL.

Teminat Tutarı:
Mükerrer Madde 257/8

5015 Sayılı Petrol Kanunu ve 5307 sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası kanunu
ve elektrik piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında lisansa tabi
2020 % 22,58
2021 % 9,11
2022 % 36,20
2023 % 122,93
faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden;
•Yeni işe başlayanlardan : 28.000.000,00 TL.
•Faaliyeti devam edenlerden : 280.000.000,00 TL.
Mükerrer Madde:257/10
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununda tanımlanan motorlu araç ticareti
yapanlardan : 66.000.000,00TL. teminat alınır.

Şüpheli alacaklar
Madde 323

Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan, 1.1.2022 den itibaren 4000 lirayı aşmayan alacaklar şüpheli alacak
sayılırken söz konusu had 2023 yılında 8.900,00 liraya çıkarılmıştır.

Usulsüzlük Cezaları :
(Md:352)

1. Derece Usulsüzlükler2022 Yılı2023 Yılı
1 – Sermaye Şirketleri320,00 TL.700,00 TL.
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan:
(1.Sınıf tüccarlar: – Serbest Meslek Erbabı)
190,00 TL.420,00 TL.
3 – 2.Sınıf Tüccarlar95,00 TL.210,00TL.
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V.tabi
olanlar
43,00 TL.95,00TL.
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler25,00 TL.55,00TL.
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf12,00 TL.26,00TL.
2. Derece Usulsüzlükler2022 Yılı2023 Yılı
1 – Sermaye Şirketleri170,00 TL.370,00 TL.
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan: 1.Sınıf
tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı
95,00 TL.210,00TL.
3 – 2.Sınıf Tüccarlar43,00 TL.95,00TL.
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V.tabi
olanlar
25,00 TL.55,00TL.
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler12,00 TL.26,00TL.
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf6,80 TL.15,00TL.

Özel Usulsüzlük Cezaları : ( Md:353 – GT:534 RG.21.12.2021- 30.12.2022-32059 2.Mük.)

2022 Yılı2023 Yılı
Elektronik belge düzenlenmesi
gerekenlerde dahil, Fatura-Gider
500,00 Tl.den az
olmamak üzere
2.200,00 Tl.den az
olmamak üzere
Pusulası-Müstahsil Mkz.-
Ser.Meslek.Mkz. VerilmemesiAlınmaması –gerçekle farklı meblağlar
yazılması-Eletronik belge yerine kağıt
olarak düzenlenmesi halinde, her
birine ve her belge için
belgelere yazılması
gereken mablağın
% 10 nu
(Bir Takvim Yılında
Her Bir belge için
250.000,00 TL.
Geçemeyecektir.)
belgelere yazılması
gereken mablağın
% 10 nu
(Bir Takvim Yılında
Her Bir belge için
1.100.000,00 TL.
Geçemeyecektir.)
Elektronik belge düzenlenmesi
gerekenlerde dahil P.S.Fiş iÖd.Kay.Cihaz Fişi – Giriş ve Yolcu
Taşıma bileti – Sevk İrsaliyesi – Taşıma
İrsaliyesi-Yolcu Listesi – Günlük
Müşteri Listesi ile M.B.ca düzenleme
zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının aslı ve örneğinin
farklı olduğunun, gerçeğe aykırı
düzenlendiğinin tespiti –Elektronik
belgelerin kağıt ortamında
düzenlenmesi halinde;
Her bir belge için 500
Tl.
(Her bir belge nev’ine
ilişkin kesilecek ceza
toplamı her bir tespit
için 25.000,00 TL.
yi ve Bir Takvim
Yılında kesilecek
miktarı da 250.000,00
TL.yi Geçemez)
Her bir belge için
2.200,00 Tl.
(Her bir belge nev’ine
ilişkin kesilecek ceza
toplamı her bir tespit
için 110.000,00 TL.
yi ve Bir Takvim
Yılında kesilecek
miktarı da
1.100.000,00 TL.yi
Geçemez)
Tutulması ve günü gününe kaydı
gerekli defterlerin, bulundurulmaması,
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi-Levha bulundurma ve
asma mecburiyetine uyulmaması
500 TL.1.100,00 TL.
Muhasebe standartlarına-Tek Düzen
Hesap Planına ve Mali Tablolara ilişkin
Usul ve Esaslar ile Muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine
ilişkin kural ve standartlara
uyulmaması.
12.000,00 TL.26.000,00 TL.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek
ve tüzel kişilerce vergi numarası
kullanılmadan işlem yapanlara, Her Bir
İşlem için.
600,00 TL.1.300,00 TL.
Belge Basımı ile ilgili bildirim görevini
yapmayan Matbaa İşletmecilerine.
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
1.900,00TL.
380.000,00 TL.
4.200,00.TL.
840.000,00 TL.
4358 sayılı kanun uyarınca Vergi
Kimlik Numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri
2.500,00 Tl.5.500,00 Tl.
belirlenen standartlarda ve zamanında
yerine getirmeyenlere
127/d madde gereği Maliye
Bakanlığı’nın Özel İşaretli Görevlisinin
ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına.
1.900,00 Tl.4.200,00 Tl.
Damga vergisinde Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük
cezası (Md.355- G.T.476) 4,20 TL.
9,00TL.
Alt Sınır :68.000,00 TL,
Üst Sınır : 680.000,00 TL.
Alt Sınır :150.000,00
TL,
Üst Sınır :
1.500.000,00 TL.
Bilgi Vermekden Çekinenler İle 256.,257.,Ve Mük.257.
Madde Ve GVK.98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin
Ceza:(Mük.Md:355–GT:-RG.27.12.2019-30991 Mük.2)
MÜKERRER MADDE 355: Bilgi vermekten çekinenler ile
256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için
ceza::
1 – Birinci sınıf tüccarlar ila Serbest meslek erbabı hakkında
:
2022 de 3.400,00
TL., 2023 de 7.500,00
TL. olmuştur.
2 – İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit
usulde tespit edilenler
Hakkında
2022 de 1.700,00
.TL. 2023 de 3.700,00
TL. olmuştur
3 – Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar
hakkında
2022 de 880,00 TL.,
2023 de 1.900,00TL.
olmuştur.
107/A Maddesince getirilen zorunluluklara uymayanlara:
1 – Birinci sınıf tüccarlar ila Serbest meslek erbabı hakkında :
2 – İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit
usulde tespit edilenler Hakkında
3 – Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar
hakkında
2022 de 2.000,00 .TL.
2023 de 4.400,00 TL.
2022de 1000,00TL.,
2023 de 2.200,00 TL.
olmuştur.
2022 de 530,00 TL.,
2023 de
1.180,00TL.olmuştur.
Mükerrer 257.maddenin birinci fıkrasının 8ve 10 No.lu benleri
uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara
(Üst Sınır)
2.800.000,00 TL.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel usulsüzlük cezası.
2022 de 2,800.000,00
TL., 2023 de
5.500,000,00 TL.
oluştur.
VUK.Madde 370 : Mükelleflerin izaha davet
edilebilmelerindeki sahte belge veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanmaları sınırı ilgili yıl toplam mal ve
hizmet alımlarının % 5 ni geçmemesi kaydı ile
2022 deki
320,000,00TL.sınır,
2023 de 320.000,00
TL. olmuştur.
EK Madde : 1 Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır
15.000,00 TL. ve
Üzeri.
Ek Madde : 1 376 Maddedeki indirim oranının % 50 artırımlı
uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır.
15.000,00 TL. ve altı.
Ek Madde 11 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır.
15.000,00 TL. ve
üzeri.

Tahsilat Ve Tediyelerin Banka Yoluyla Yapılması Mecburiyetinde Limit: 7.000,00
TL. olarak kalmış ve değiştirilmemiştir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE İLGİLİ HADLER

2023 Takvim Yılında Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi
Yaptıran Mükellefler :

2021Yılı ; AKTİF TOPLAMI
(46 No.lu YMM ve SMMM Tebliği
uyarınca)
18.057.000,00 TL. yi aşanlar
veya
NET SATIŞLAR TOPLAMI36.104.000,00 TL.yi aşanlar.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tam tasdik kapsamında olacaklardır.

2023 Yılında 7/A Maliyet Hesaplarını Kullanmak Mecburiyetindeki Mükellefler:

Maliye Bakanlığı’nca 2002 yılı için değiştirilmiş olan hadler, 2023 yılı için
değiştirilmemiş olduğundan, 10 No.lu Genel Tebliğ gereğince 2023 yılı için uygulanan
rakamlar, 2022 yılı için belirlenmiş bulunan yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanacaktır. (50,00 TL.nin altındaki kesirler atılarak, üstündekiler ise 100,00 TL.ya
tamamlanacaktır.)
Bu durumda 2022 Takvim yılı;

AKTİF TOPLAMI14.008.700,00TL.sı veya
NET SATIŞLAR TOPLAMI28.016.300,00 TLsını aşan

Üretim ve Hizmet işletmeleri, 2023 yılında 7/A Maliyet hesaplarını kullanmak
mecburiyetinde olacaklardır.
Bu hadlerin altında kalan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden üretim ve hizmet
işletmeleri dışındaki işletmeler 2023 yılında 7/B maliyet hesaplarını kullanabileceklerdir.

2023 T. Yılında Beyan Edilecek 2022 Yılı Beyanları İçin Ek Mali Tabloları
Düzenlemek ve Beyanlarına Eklemek Mecburiyetinde Olan Mükellefler

Maliye Bakanlığı’nca 2002 yılı için değiştirilmiş olan hadler, 2023 yılı için
değiştirilmemiş olduğundan, 10 No.lu Genel Tebliğ gereğince 2022 yılı için uygulanan
rakamlar, aynı yıl için belirlenmiş bulunan yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanacaktır. Bu durumda 2022 Takvim yılı,

AKTİF TOPLAMI84.051 300,00TL. sı veya
NET SATIŞLAR TOPLAMI186.779.000,00TL. sını aşan,

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, temel mali tablolarla (Bilanço ve Gelir Tablosu)
birlikte, ek mali tablolardan Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım
Tablolarını da düzenlemek mecburiyetindedirler. Düzenlemek mecburiyetinde bulundukları
bu tablolardan; Temel Mali Tablolar olan
Bilanço Ve Gelir Tablosu ile ek Mali Tablolardan Kar Dağıtım Tablosunu, Beyannamelerine
Eklemek Mecburiyetindedirler.

Bu hadler ileriki yıllarda Maliye Bakanlığı’nca belirlenmediği sürece, her sene yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu durumda 50,00 TLden daha düşük tutarlar
dikkate alınmayacak, 50,00 TL. dan fazla tutarlar ise, 100,00 Tl.ye çıkartılacaktır.

2023 Yılı Beyanname İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellefler:
❖ Ticari, Zirai ve Mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir
Vergisi Mükelleflerinden :
2022 Yılı Aktif Toplamı 40.254.000 TL.yi veya
2022 Yılı Net Satışları 80.487.000 TL. aşan mükellefler.
❖ Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunan 2. sınıf tüccarlardan; 2022 yılı
satışları tutarı 1.349.000 TL.yı aşmayanlar.
❖ Alım satım veya imalat dışındaki işlerle uğraşan 2. sınıf tüccarlardan; 2022 yılı
gayrisafi iş hasılatları tutarı 680.000 Tl.yı aşmayanlar.
❖ Kazancı İşletme Hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden; 2022 yılı hasılatları
tutarı 1.349.000 Tl.yı aşmayanlar.
❖ Serbest Meslek faaliyetinde bulunanlardan; 2022 yılı gayrisafi hasılat tutarı
939.000 Tl.nı aşmayanlar.
❖ Noterler.
Bu hadler, Maliye Bakanlığınca belirlenmediği yıllarda, yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacaktır. Hesaplamada 500 Tl. ve altındaki küsuratlar atılacak, 500 TL.den
fazlaları ise 1000 Tl.ye yükseltilecektir.

Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Y.M.M. lerin K.D.V. İadelerinde İade Tasdik
Raporu İbraz Sınırları

Doğrudan İhracatta2017 “ “
2018 “ “
2019 “ “
2020 “ “
2021 “ “
2022 “ “
2023 “ “
491.000,00 TL.
562.000,00 TL.
695.000,00 TL.
852.000,00 TL.
930.000,00 TL.
1.267.000,00 TL
1.300.000,00 TL
Yolcu Beraberi İhracatta2018 “ “
2019 “ “
2020 “ “
2021 “ “
2022 “ “
2023 “ “
148.000,00 TL.
183.000,00 TL.
224.000,00 TL.
244.000,00 TL.
332.000,00 TL.
350.000,00 TL
Uluslararası Taşımacılık
Hiz. (KDV.Md.14)
2018 “ “
2019 “ “
2020 “ “
2021 “ “
2022 “ “
2023 “ “
562.000,00 TL.
695.000,00 TL.
852.000,00 TL.
930.000,00 TL.
1.267.000,00 TL
1.300.000,00TL
İndirimli Orana Tabi
Teslim ve Hizmetler
2022 “ “
2023 “ “
2.533.000,00 TL
2.600.000,00 TL
İndirimli Orana Tabi
İşlemlerde mahsup ve
İadede aşılması gereken
sınır
2018 Yılı İçin
2019 Yılı İçin
2020 Yılı İçin
2021 Yılı İçin
2022 Yılı İçin
2023 Yılı İçin
11.400,00 TL.
14.100,00 TL.
17.300,00 TL.
18.900,00 TL.
25.700,00 TL.
57.300,00 TL.
Araçlar Petrol Arama,
Teşvik Belgeli Yatırım
İade İşl.(Md:13)
2018 “ “
2019 “ “
2020 “ “
2021 “ “
2022 “ “
2023 “ “
562.000,00 TL.
695.000,00 TL.
852.000,00 TL.
930.000,00 TL.
1.267.000,00 Tl.
1.300.000,00TL
Diplomatik İstisnalarla
ilgili
İade İşl. (Md:15)
2018 “ “
2019 “ “
2020 “ “
2021 “ “
2022 “ “
2023 “ “
562.000,00 TL.
695.000,00 TL.
852.000,00 TL.
930.000,00 TL.
1.267.000,00 Tl.
1.300.000,00TL

Maliye Bakanlığı’nca belirleme yapılmadığı sürece Her yıl yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacaktır. 500 TL. ve altındaki küsuratlar atılacak, üstündekiler ise 1000 TL.
ye tamamlanacaktır.

YMM Katma Değer Vergisi İncelemelerinde Karşıt İnceleme Zorunluluğu Limitleri

Münferit
Faturalardaki Alışlar
2018 “ “ 28.989,65 TL.yi aşanlar.
2019 “ “ 35.868,89 TL.yi aşanlar.
2020 “ “ 44.000,00 TL
2021 “ “ 48.000,00:TL
2022 “ “ 65.000,00 TL
2023 “ “ 65.000,00 TL
Aylık Toplam
Alışlar
2018 “ “ 86.271,27 TL.yi aşanlar.
2019 “ “ 106.743,44 TL.yi aşanlar.
2020 “ “ 130.000,00 TL
2021 “ “ 142.000,00 TL
2022 “ “ 193.000,00 TL
2023 “ “ 195.000,00. TL

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI :

Gelir Vergisinde% 15(G.V.K.Mük.120.maddesine 7338S.K.9.maddesi ile
getirilen hüküm ile; ilk 9 ay için. Uygulanacaktır. Son 3 ay için
geçici vergi uygulaması kaldırılmıştır. Yürlük.01.01.2022)
Kurumlar
Vergisinde
% 25 (28.11.2017-7061 S.K.91.Md.ile KVK.na eklenen Geçici
10.Md.ile 2018-2019-2020 yılları için KV.ve Geçici vergi %22
olarak uygulanacaktır. RG.05.12.2017) (2021 yılının 1.geçici
dönemi için %20 diğer dönemler için % 25 uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

MaddeÖdemenin TürüTevkifat
Oranı
%
94/1Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret Sayılan
Ödemelerden (İstisnadan Faydalananlar Hariç)
GVK.
Md103
94/2-aGVK.Md. 18 deki Telif Ödemelerden (2009 / 14592
Sayılı BKK.ile 03.02.2009 dan itibaren)
17
94/2-bDiğer Serbest Meslek Ödemelerinden (2009/14592 Sayılı
BKK.ile 03.02.2009 dan itibaren)
20
94/3Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi Yapanlara Ödenen
İstihkak Bedellerinden
03.02.2021 tarih-3491 Sayılı CBK İLE 01.03.2021 den
itibaren)
5
94/4Dar Mükelleflere Telif ve Patent haklarının satışı
karşılığında yapılan Ödemelerden(2009-14592 KKK. ile
03.02.2009 Dan itibaren)
20
94/5-aKira Ödemelerinden (2009/14592 Sayılı BKK. ile
03.02.2009 dan itibaren)
20
94/5-bMazbut Vakıflar Hariç, Vakıflar ve derneklere ait
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
yapılan kira ödemelerinden. (2009/14592 Sayılı BKK.ile
03.02.2009 dan itibaren)
20
94/5-cKooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması
karşılığında bunlara yapılan Kira ödemelerinden
(2009/14592 Sayılı BKK. ile 03.02.2009 dan itibaren)
20
94/5-dYabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile
uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü
bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemelerinden.
20
94/6-aTam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek
kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara
ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan 75. Maddenin 2.
Fıkrasının 1,2,3. bentlerindeki kar paylarından. (Karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) (RG.
22.12.2021-31697-21.12.2021-4936 Sayılı Cumhur Başkanı
Kararı ile Yürürlük : 22.12.2021)
10
94/6-bTam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek
kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara
ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan 75. Maddenin 2.
Fıkrasının 1,2,3. bentlerindeki kar paylarından. (Karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) (2021/4936
Sayılı CBK.ile 22.12.2021 den itibaren)
10
94/7Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç
edilen tahvillerin;
i ) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen
faizlerinden.
10
94/7ii) Vadesi 1 yılı ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerinden
7
94/7iii) Vadesi 3 yılı ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerinden
5
94/7iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen
faizlerinden
0
94/7Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i ) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
10
94/7ii) Vadesi 1 yılı ile 3 yıl arası olanlara sağlanan
gelirlerden
7
94/7iii) Vadesi 3 yılı ile 5 yıl arası olanlara sağlanan
gelirlerden
5
94/7iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan
gelirlerden
Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri
için GV.Geçici Md.67 ye bakılmalıdır.
0
94/8
ve 94/9
GVK. Geçici 67. Madde hükümleri Geçerlidir.
94/10-aBaşbayiler hariç olmak üzere, 14.03.2007 tarihli ve 5602
sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve
payların düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan
şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve
benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve
şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara
yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.
(2012 / 3322 sayılı BKK. ile 01.07.2012 den itibaren)
15
94/10-b4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna
göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle
tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan
komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2009/14592
Sayılı BKK. ile 03.02.2009 dan itibaren)
20
94/11Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler
için yapılan ödemelerden. (2009/14592 Sayılı BKK. ile
03.02.2009 dan itibaren)
94/11-aHayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı
mahsulleri için.
İ ) Ticaret borsalarında tesçil ettirilerek satın
alınanlar için
1
94/11-aii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için2
94/11-bDiğer zirai mahsuller için,
94/11-bi ) Ticaret borsalarında tesçil ettirilerek satın alınan
zirai mahsuller için.
2
94/11-bii ) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için.4
94/11-cZirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için.
94/11-ci ) Orman idaresine veya orman idaresine karşı
taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi ürünlerin toplanması,
taşınması ve benzeri hizmetler için.
2
94/11-cii ) Diğer hizmetler için.4
94/11-dÇiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif
ürün ödemeleri için.
(7338Sayılı.Kanunun7.Md.ile kaldırıldı. Yürürlük
26.10.2021)
0
94/12PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle
ödenen komisyon bedeli üzerinden.
(2009/14592 Sayılı BKK.i le 03.02.2009 dan itibaren)
20
94/13Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet
alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592
sayılı BKK. İle 03.02.2009 dan itibaren.)
94/13-a9.maddenin birinci fıkrasının6 numaralı bendinde yer
alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen
hizmet bedelleri üzerinden
2
94/13-bHurda alımları için2
94/13-cDiğer mal alımları için5
94/13-dDiğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere
mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu
kapsamdadır.) için
10
Bireysel Emeklilik Sisteminden
94/15-a10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu
süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarı (28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden
irat tutarı dahil.)
15
94/15-b10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte
emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde
kısmın ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat
tutarı (4632 sayılı kanun kapsamında bireysel emeklilik
hesabına yapılan devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)
10
Geç.61,6
9
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara
istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında
yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden. (4842
Sayılı Kanun ile 24.04.2003 den itibaren)
19,8
Geç.72/aLig usulüne tabi spor dallarında.
Geç.72/a-En üst ligdekiler için20
Geç.72/a-En üst altı ligdekiler için10
Geç.72/aDiğer ligdekiler için5
Geç.72/bLig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara
yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan
ödemelerden. (01.07.2008 den itibaren)
5
01.01.2006 dan itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup
İMKB de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse
senetlerinin ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem
gören aracı kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları
hisse senetleri hariç) elden çıkartılmasından sağlanan kazançlardan.
Geç.67/1
-a
Tam ve Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için.
(27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK .ile 01.10.2010dan
itibaren)
0
Geç.67/1
-b
5520 sayılı KVK. nun Md.2/1 kapsamında mükellefler ile
münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve
bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç
olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar
için. (27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK .ile
01.10.2010dan itibaren)
10
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili
fona iadesinden sağlanan gelirlerden;
(A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde
tutulan katılma belgelerinin fona iadesinden stopaj
yapılmaz.) (27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK. ile
01.10.2010dan itibaren)
10
Geç.67/101.01.2006 dan itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve
hazine bonolarının (eurobondlar hariç) elden
çıkartılmasından sağlanan kazançlardan. (27.09.2010
tarih 2010/926 Sayılı BKK. ile 01.10.2010dan itibaren)
10
Geç.67/1
,2
01.01.2006 dan itibaren Toplu Konut İdaresi ve
özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde
tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan
kazançlardan. (27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK .ile
01.10.2010dan itibaren)
10
Vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden:
Geç.67/1
-a
Sermaye şirketleri ile münhasıran menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
2499 Sayılı Sermaye Piyasası kanununa göre kurulan
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte
olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için. (6009
Sayılı Kanun ile 01.10.2010 dan itibaren)
0
Geç.67/1
-b
(a) bendinde sayılanlar dışında kalan mükellefler için.
(27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK. ile 01.10.2010dan
itibaren)
10
Geç.67/201.01.2006 dan itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve
hazine bonosu (eurobondlar hariç) Faizlerinden.
(27.09.2010 tarih 2010/926 Sayılı BKK. ile 01.10.2010 dan
itibaren)
10
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak
üzere
Geç.67/4Mevduat Faizlerinden. (TL.ve Yabancı para cinsinden)
(2012/4116 Sayılı BKK. İle01.01.2013 den itibaren)
•Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz
gelirlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6
ay dahil) vadeli hesaplarda. % 18
ii) 1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli
hesaplarda % 15
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 13
• TL.Mevduat hesaplarından elde edilen faiz
gelirlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dahil) vadeli hesaplarda % 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli hesaplarda %
12
iv) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
• Katılım Bankaları Tarafından katılma hesaplarından
elde edilen kar paylarından:
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dahil) vadeli hesaplarda % 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli hesaplarda %
12
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
Repo Gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve
satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkartılması
karşılığı sağlanan menfaatler % 15
Geç.67/8Sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul kıymet
yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut
finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile
menkul kıymet yatırım ortaklıkların portföy kazançları
üzerinden;
Geç.67/8
-a
Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve
varlık finansmanı fonları için.(2006/10731
BKK.01.10.2006 dan itibaren
0
Geç.67/8
-b
Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet
yatırım fonları ile ortaklıkları için.(2006/10731
BKK.01.10.2006 dan itibar.
0
Geç.68Türkiye jokey kulübünce organize edilen yarışmalara
katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve
antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden. (5281
Sayılı Kanun ile 01.01.2005 den itibaren)
20

KURUMLAR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (TAM MÜKELLEFLER)

(5520 sayılı KVK nun 15. Ve Geçici 1/4. ile GVK .nun Geçici 67.maddeleri ve 006/10731,
2006 11447, 2009/14544, 2009/14593, 2011/1854, 2012/3141, 2012/4116 sayılı BKK
.ları uyarınca Tam Mükellef Kurumlara yapılan ödemeler için geçerli kesinti oranları.)

MaddeÖdemenin türüTevkifat
oranı %
15/1-aGelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden
fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile
uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak
ediş ödemeleri. (03.02.2021 tarih 3491 sayılı C.B.K.ile
01.03.2021 den itibaren)
5
15/1-bKooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemeleri.
(2009/14592 sayılı BKK. İle 03.02.2009 dan itibaren.)
20
15/1-cTam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç
edilen tahvillerin;
15/1-c-Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden10
15/1-c-Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerden
7
15/1-c-Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerden
5
15/1-c-Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen
faizlerden
0
15/1-cTam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
15/1-c-Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden10
15/1-c-Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden7
15/1-c-Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden5
15/1-c-Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden0
15/1-c-Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan
diğerleri GVK. Geçici 67.maddeye göre.
15/1-ç,d,e,fGVK. Geçici 67 Maddesine göre.
15/2Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın
sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları ( K.V.K
.nun md. 15/3 uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan
kazançları hariç ) üzerinden, (RG. 22.12.2021-31697 –
21.12.2021-4936 Cumhurbaşkanı Kararı. Yürürlük
22.12.2021)
10
15/3Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak
üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, KVK. nun 5.
Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki;
Türkiye’de kurulu;
1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören
altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan
kazançları,
3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları,
4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları,
5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı
fonlarının kazançları.
0
GVK.Geç.67/1,201.01.2006 den sonra ihraç edilen her neni tahvil ve
hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden
sağlanan gelirler (eurobondlardan elde edilenler hariç)
10
GVK.Geç.67/4Mevduat Faizlerinden. (TL.ve Döviz cinsinden)(
menkul kıymet yatırım fon ve
Ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)
• Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz
gelirlerinden;


i)-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dahil) vadeli hesaplarda. % 18
ii)-1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli hesaplarda %
15
iii)- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 13
• TL.Mevduat hesaplarından elde edilen faiz
gelirlerinden;
i)-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dahil) vadeli hesaplarda % 15
ii)- 1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli hesaplarda
% 12
iii)- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
• Katılım Bankaları Tarafından katılma
hesaplarından elde edilen kar
paylarından:
i)-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dahil) vadeli hesaplarda % 15
ii)-1 yıla kadar (1 yıl Dahil ) vadeli hesaplarda
% 12
iii)-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
GVK.Geç.67/4Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar
payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları
tarafından elde edilenler hariç)
15
GVK.Geç.67/4Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım
(repo)taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması
karşılığında sağlanan menfaatler (repo gelirleri)
(menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından
elde edilenler hariç)
15
GVK.Geç.67/8Sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul
kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile
konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları
dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının
portföy işletmeciliği kazançları;
-Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve
varlık finansmanı fonları için 0
Bunların dışında kalanlar için 0
GVK.Geç.61 ve 6924.04.2003 den önceki müracaatlara dayanarak
alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında
yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım
indiriminden yararlanılan (KV. beyannamesi
üzerinden indirilen) kısım
19,8
GVK.Geç.67/1• Halka açık şirketlerin 01.01.2006 dan sonra
iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan
banka veya aracı kurumlar aracılığı ile elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar (menkul kıymet
yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)
• Menkul kıymet yatırım fonu katılma
belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona
iadesinden sağlanan gelirler.)
• 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her
nevi tahvil ve hazine bonolarının (eurobondlar hariç)
Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı
kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar.
10
GVK.Geç.67/1(1),(2),(3). Fıkralarda yer alan oran, paylara ve pay
endekslerine dayalı olaak yapılan vadeli işlem ve
obsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul da işlem gören
aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar
(menkul kıymetler yatırım ortaklıkları paylarıhariç)
ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden
elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye
Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet
borçlanma senetleri ve4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve borç yönetiminin Düzenlenmesi hakkında kanun
uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen altına dayalı kira
sertifikalarından elde edilen kazançlar için.
0
GVK.Geç.67/16362 sayılı kanuna göre sermaye Piyasası Kurulunca
onaylanmış finansman bonolarından ve varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan
kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile
bunların elden çıkartılmasından doğan kazançlardan
15
GVK.Geç.67/15520 sayılı KVK. nun Md.2/1 kapsamında
mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler
hariç olmak üzere, (1) numaralı bent dışında kalan
kazançlar için.
10
GVK.Geç.67/11Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak
üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları
payları hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma
belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine ve
Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet
iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı kamu
finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi
hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira
sertifikalarından elde edilen kazançlar için.
0
GVK.Geç.67/116362 sayılı kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca
onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa
vadeli kira sertifikalarının elden çıkartılmasından
doğan kazançlar için.
15
GVK.Geç.67/111 Diğer kazançlar için10
GVK.Geç.67/1,2,3,4Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul
kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım
ortaklıklarının GVK. Nun geçici 67.maddesinin
1,2,3,4.fıkralarında belirtilen gelirler üzerinden;
-Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve
varlık finansman fonları için.
-Diğerleri için.
0

KURUMLAR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (DAR MÜKELLEFLER):

(5520 Sayılı KVK.nun 30. ve Geçici ¼. İle GVK. nun Geçici 67. Maddeleri ve
2006/11447.BKK.,2021/4936 S.C.B.K. uyarınca Dar Mükellef kurumlara yapılan ödemeler
için geçerli kesinti oranları.)

MaddeÖdemenin türüTevkifat
oranı %
30/1-aGVK. da belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına
yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri
ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemeleri (03.02.2021 tarih,
3491 sayılı CBK. İle 01.03.2021 den itibaren
5
30/1-bPetrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı
ödemeleri. (2009/14592 sayılı BKK. İle 03.02.2009 dan
itibaren)
5
30/1-bDiğer Serbest meslek kazancı ödemeleri. (2009/14592 sayılı
BKK. İle 03.02.2009 dan itibaren)
20
30/1-c3226 Sayılı finansal kiralama kanunu kapsamındaki
faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından.
(2009/14592 sayılı BKK. İle 03.02.2009 dan itibaren)
1
30/1-cDiğer gayrimenkul sermaye iratları.(2009/14592 sayılı BKK.
İle 03.02.2009 dan itibaren)
20
30/1-ç• Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında
ihraç edilen tahvillerin;
30/1-ç-Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden10
30/1-ç-Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden7
30/1-ç-Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden5
30/1-ç-Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden0
30/1-ç• Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
30/1-ç-Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden10
30/1-ç-Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden7
30/1-ç-Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden5
30/1-ç-Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden0
30/1-ç• Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan
diğerleri GVK.Geçici 67.maddeye göre.
30/1-çHer Nevi Alacak faizleri;
-Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı
bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi
vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu
kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren
kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden.
(03.02.2009 tarih, 2009/14593 sayılı BKK.)
0
30/1-ç-Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun
görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve
diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak
yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri
krediler için ödenecek faizlerden. (29.12.2010 tarihinden
itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere
uygulanmak üzere.)
1
30/1-ç-Katılım Bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak
üzere,mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden
5
30/1-ç-Diğerlerinden (2010/1182 sayılı BKK. ile 29.12.2010
tarihinden itibaren.)
10
30/1-çGVK nun 75/10. Maddesinde yazılı menkul sermaye iratları
(Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığından alınan
iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen
faizler.) (2010/1182 sayılı BKK. İle 29.12.2010 tarihinden
itibaren.)
10
30/2Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın
telif, imtiyaz, ihtira işletme, ticaret ünvanı, marka ve benzeri
gayrimaddi hakların satışı, devir ve temlik karşılığında nakden
veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller
üzerinden. (2010/1182 Sayılı BKK. İle 29.12.2010 tarihinden
itibaren)
20
30/3Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya
daimî temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak
ürere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf
olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar
dağıtımı sayılmaz.) ve GVK’nın 75/1,2,3.maddesinde sayılan
kar payları ( 5520 S.K. Md.15/3 uyarınca vergi kesintisine tabi
tutulan kazançlar hariç) üzerinden. (RG.22.12.2021-31697 –
2021-4936 Cumhurbaşkanı kararı. Yürürlük 22.12.2021)
10
30/5Türkiye de işyeri ve daimî temsilcisi bulunmayan
mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve
panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri
kazançlar üzerinden. . (2010/1182 sayılı BKK. İle 29.12.2010
tarihinden itibaren)
0
30/6Yıllık ve özel beyanname veren dar mükellef kurumların,
indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından,
hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan
ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden. . (2021/4936 sayılı
CBK. İle 22.12.2021 tarihinden itibaren)
10
GVK
Geç.67/1,2
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve
hazine bonolarının faizleri ile toplu konut idaresi ve
özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerden
sağlanan gelirler.
10
GVK
Geç.67/4
-Mevduat faizleri (TL. Döviz cinsinden)
-Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap
veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo
gelirleri)
-Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında
ödenen kar payları.
-Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları
15
GVK
Geç.67/1
-Halka açık şirketlerin 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap
edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse sentlerinin
Türkiye de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar
aracılığı ile elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.(menkul
kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)
0
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları
(yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler.)
10
01.01.2006 dan sonra ihraç edilen her nevi tahvil (Devlet-özel
sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye de faaliyette bulunan
banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar
10
GVK
Geç.67/1
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler10

GÜNCEL KDV. KISMİ TEVKİFAT ORANLARI

TEVKİFATA TABİ HİZMETLERBELİRLENMİŞ
ALICILAR
KDV
MÜKELLEFLERİ
Yapım İşleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık ve etüt-proje
hizmetleri
4/10*4/10
Etüt, Plan-Proje, danışmanlık, denetim vb.
hizmetler
9/10
Makine, teçhizat,demirbaş ve taşıtlara ait
tadil, bakım ve onarım hizmetleri
7/10
Her türlü yemek servis ve organizasyon
hizmetleri
5/10
İşgücü temin hizmetleri9/109/10
Yapı Denetim Hizmetleri9/109/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon
işleri, çantave ayakkabı dikim işleri ve bu
işlere aracılık hizmetleri
7/107/10
Turistik mağazalara verilen müşteri
bulma/götürme hizmetleri
9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı
gelirlerine konu işlemleri
9/109/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri9/109/10
Taşımacılık hizmetleri (Yük Taşımacılığı)2/102/10
Taşımacılık hizmetleri (Servis taşımacılığı
hizmeti)
5/105/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri7/10
Diğer hizmetler**5/10
Ticari reklam hizmetleri***3/103/10
TEVKİFATA TABİ TESLİMLERBELİRLENMİŞ
ALICILAR
KDV
MÜKELLEFLERİ
Külçe metal teslimleri7/107/10
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun
ürünlerinin teslimi.
7/107/10
Hurda ve atık teslimi7/107/10
Metal, plastik, Lastik, kağıt, cam hurda ve
atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde
edilen hammadde teslimi.
9/109/10
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve
deri teslimleri
9/109/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi5/105/10
Diğer teslimler2/10****

Belirlenmiş alıcılar: 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruluşları, kanunla kurulan
kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarını, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar,
sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil
elektronik haberleşme işletmeleri,Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon idareleri,
kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye varlık fonu ile alt
fonlara devredilen kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar, payları Borsa İstanbul
(BIST) A.Ş. de işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları.
*KDV mükellefleri KDV.dahil bedeli 5 milyon TL. ve üzerinde olan yapım işleri ile bu
yapım işleri ile birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt proje hizmetleri alımlarında
(4/10) oranında tevkifat yapacaklardır.
** KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare,
kurum ve kuruluşlar ,kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve rearüsans şirketleri,
kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına
ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu
alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV. Tevkifatı uygulanacaktır.
*** Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri tebliğin (1/C2.1.3.2.1.2) bölümü kapsamında değerlendirilir.
**** KDV. Mükellefleri tarafından DMO. Genel Müdürlüğüne yapılan ve tebliğde özel
olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri
enerji kullanılmaları hariç) söz konusu kurum (DMO) tarafından (2/10) oranında tevkifat
uygulanacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI :

Kanuna ekli listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için%18
I Sayılı listede yer alan Teslim ve Hizmetler için%1
II Sayılı listede yer alan Teslim ve Hizmetler için% 8

7194 SAYILI KANUNLA GELEN VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ: (R.G.07.12.2019-
30971)(G.V. G.T.313 R.G.29.12.2020-31349 Mük.)
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ:
(Yürürlük: Yayım tarihini izleyen 3.ay başı.01.03.2020)
Türkiye’de;
• Sesli Görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, dinlenmesine,
izlenmesine,
• oynanmasına veya elektronik cihazlarla kaydedilmesine veya kullanılmasına
yönelik dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,
• Kullanıcıların birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması
ve işletilmesi hizmetleri, (Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık
hizmetlerinden elde edilen hasılat dahil.) Dijital hizmet vergisine tabidir.
• Verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların bir önceki yılda elde
ettikleri Türkiye’deki hasılatlarının 20 Milyon TL.veya dünya genelinde elde edilen
hasılatın 750 Milyon Avroyu aşması halinde bu verginin mükellefi olurlar.
• Verginin dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir.
• Vergi Mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.
• Vergini Matrahı, vergi konusuna giren hasılattır. Bundan gider maliyet ve vergi adı
altında herhangi bir indirim yapılamaz.
• Vergi oranı Elde edilen hasılatın % 7,5 dur. Bu vergiden herhangi bir indirim
yapılamaz.
• Bu vergi fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
• Ödenen vergi, gelir ve kurumlar mükellefleri tarafından safi kazancın tespitinde
gider yazılabilir.

KONAKLAMA VERGİSİ: (Yürürlük: 01.04.2020) (Yürürlüğü 01.01.2023 Tarihine
ertelenmiş ve 1 4.12.2022 tarh-32043 Sayılı R.G. de yayınlanan Genel Tebliğle 01.01.2023
tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.)
Her türlü konaklama tesisinde verilen geceleme hizmetleri ile bu hizmetlerle birlikte
verilen tüm hizmetler konaklama vergisine
tabidir.(Öğrenci yurtları, Pansiyon ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı
olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, konsoloslukları ve
bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve mensuplarına verilen hizmetler istisnadır.)
• Bu verginin mükellefi hizmetleri sunanlardır.
• Verginin matrahı; verginin konusuna giren hizmetler karşılığında KDV. hariç
alınan her türlü nakdi ve ayni menfaat toplamıdır.
• Verginin Oranı % 2dir.
• Bu vergi tesislerce düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu
vergiden herhangi bir ad altında indirim
yapılamaz.
• Bu vergi KDV. matrahına dahil edilemez.
• Bu verginin vergilendirme dönemi; faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık
dönemleridir
• Bu vergi; KDV. bağlı olunan vergi dairesine, dönemi takip eden ayın 26 sına
kadar beyan edilir ve bu süre içerisinde ödenir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ :(Yürürlük: 01.04.2020) (01.01.2021 Tarihine ertelenmiştir.)
Türkiye sınırları içerisinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi
Kanunu madde 29.göre belirlenen vergi değeri 5.000.000 TL. üzerinde olanlar Değerli konut
vergisine tabidir. (Türkiye sınırları içinde tek mesken binası olanlar muaf tutulmuştur.)
• Değerli Konut Vergisi,

Değeri 5.227.000 TL ile 7.841.000TL.arasında
olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 .yi aşan kısım için
Binde 3
Değeri 10.455.000 TL. olanlar (Bu tutar dahil)
7.841.000TLsi için 7.842 TL. fazlası için
Binde 6
Değeri 10.455.000 TL. den fazla olanlar 10.455.000
TL.için 23.526 TL. Fazlzsı için
Binde 10

• Bu değerler her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılır. Hesaplanan
tutarların 1.000TL.na kadar olan kesirler dikkate alınmaz.
• Bu vergi mesken binasının bulunduğu yetkili vergi Dairesine belirlenen değeri
aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. Günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve
vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk edilir. Müteakip yıllar için aynı şekilde
beyanname verilir ve vergi tarh ve tahakkuk edilir.
• Tahakkuk eden vergi ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarında iki taksitte ödenir.

C.M.B. REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI :
(RG.02.01.2022-31707-31.12.2022-32060)
(Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerindeki iskonto ve
avans oranları)

Yürürlük
Tarihi
İskonta
Oranı(Yıllık)
Avans Faiz
Oranı(Yıllık)
31.12.2021
den itibaren
% 14,75% 15,75
31.12.2022
den itibaren
% 9,75%10,75

ASGARİ ÜCRET : (Özel Sektörde) (RG.17.12.2021-31692) – (R.G.30.12.2020-31350
)(R.G.01.07.2022-31883 Mük.,RG.29.12.2022-32058)
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca; 2021 ve 2022 VE 2023 yılları için belirlenmiş olan
asgari ücretler aşağıdaki gibidir.
01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında :

BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari
ücret.
10.008,00,00 TL olarak
uygulanacaktır.
Bir Günlük “ “ “333,60 TL “ “

01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında :

BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari
ücret.
6.471,00 TL olarak
uygulanacaktır.
Bir Günlük “ “ “215,70 TL “ “

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında :

BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari
ücret.
5.004,00 TL olarak
uygulanacaktır.
Bir Günlük “ “ “116,80 TL “ “

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında :

BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari
ücret.
3.577,50 TL olarak
uygulanacaktır
Bir Günlük “ “ “119,25 TL “ “

SİGORTA PRİMİNE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRETLERİ (Aylık)

TABAN ÜCRET01.01.2018 den
itibaren
2.029,50 TL.
TABAN ÜCRET01.01.2019 dan
itibaren
2.558,40 TL.
TABAN ÜCRET01.01.2020 den
itibaren
2.943,00 TL.
TABAN ÜCRET01.01.2021 den
itibaren
3.577,50 TL.
TABAN ÜCRET01.01.2022 den
itibaren
5.004,00 TL.
TABAN ÜCRET01.07.2022 den
itibaren
6.471,00 TL.
TABAN ÜCRET01.01.2023 den
itibaren
10.080,00 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2018 den
itibaren
13.191,75 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2019 dan
itibaren
16.629,60 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2020 den
itibaren
19.129,50 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2021 den
itibaren
23.253,75 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2022 den
itibaren
32.526,00 TL.
TAVAN ÜCRET01.07.2022 den
itibaren
42.061,50 TL.
TAVAN ÜCRET01.01.2023 den
itibaren
65.520,00 TL.

ASGARİ YILLIK İZİN SÜRELERİ :

HİZMET SÜRESİİZİN SÜRESİ
1-5 Yıl OlanlarYılda 14 işgünü
5-15 Yıl OlanlarYılda 20 İşgünü
15 Yıldan Fazla OlanlarYılda 26 İşgünü
18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha
yukarı yaştakilere
Yılda en az 20 iş
günü
(Not: cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta
tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

İHBAR TAZMİNATI:

HİZMET
SÜRESİ
BİLDİRİM
SÜRESİ
TAZMİNAT
TUTARI
6 Aydan az2 Hafta2 Haftalık Ücret
6 ay – 1,5 yıl4 Hafta4 Haftalık Ücret
1,5 Yıl – 3 Yıl6 Hafta6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla8 Hafta8 Haftalık Ücret

KIDEM TAZMİNATI TAVANI :

DÖNEMTAVAN TL:
01.01.2019-30.06.20196.017,60
01.07.2019-31.12.20196.379,86
01.01.2020-30.06.20206.635,00
01.07.2020-31.12.20207.117,17
01.01.2021-30.06.20217.638,96
01.07.2021-31.12.20218.284,51
01.01.2022-30.06.202210.596,00
01.07.2022-31.12.202215.371,40

S.S.K. PRİM ORANLARI

(SSveGSSK.Md.81)Prime tabi aylık kazanç üzerinden)

Sigorta Nev’iİşçi %İşveren %Toplam %
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası91120
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası
Meslek Hastalığı)
1 – 6,51 – 6,5
Genel Sağlık Sigortası57,512,5
Toplam1419,5-2533,5-39
İşsizlik Sigortası (Ayrıca %1 de devlet payı
vardır.)
123
Sosyal Güvenlik Destek Primi (Bağımlı
Çalışanlar)
1419,5-2533,5-39
“(Kendi adına çalışanlar) % 33,5

EMLAK VERGİSİ ORANLARI :

3030 Sayılı kanunun uygulandığı
Büyükşehir Belediyesi sınırları ve
mücavir alanlariçin(Adapazarı ilinde
2002-2005 yılları arası normal
oranlar uygulanacaktır.
Normal
Oranlar
Mesken BinalarındaBinde 2Binde 1
Diğer BinalardaBinde 4Binde 2
ArsalardaBinde 6Binde 2
ArazilerdeBinde 2Binde 1

2023 YILI YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ İLE KDV. VE ÖTV. İADE VE MAHSUP
İŞLEMLERİ TASDİKİ ASGARİ ÜCRETLERİ: (R.G. 30.12.2022-32059 Mük.)

YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ :

İ – NetSatışları 50.000.000 TL. ye Kadar Olanlarda% 02
İi –Sonraki 50.000.000 TL.İçin% 01,75
İii – Sonraki 75.000.000 TL.İçin% 01,25
İV – Sonraki 75.000.000 TL.İçin% 007,5
V – Sonraki 200.000.000 TL.İçin% 003,75
Vİ – Sonraki 1.050.000.000 TL. için% 0002
VII – 1.500.000.000 TL.yi aşan kısım için% 00001,5

Bu suretle hesaplanacak ücret, kurumlar vergisi mükellefleri için 65.000,00Tl.dan, gelir
vergisi mükellefleri için 59.000,00 Tl. dan az olamaz. Tl.den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar % 20 arttırılarak uygulanır.
Gelir vergisi beyanname tasdiklerinde tarifedeki nispi ücretler için % 10 indirim uygulanır.

KDV. VE ÖTV. İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ :

İ – 270.000 TL. ye kadar olan kısım için% 7
İi–Sonraki 532.000 TL. için% 5,5
İii – Sonraki 790.000 TL.için% 3,5
İV – Sonraki 1.072.000 TL. için% 1,5
V – Sonraki 1.346.000 TL.için% 0,55
Vİ – 4.010.000 TL. yi aşan kısım için% 0,25

Bu suretle hesaplanacak ücret,5.940 TL.den az olamaz.
Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret
% 20 arttırılarak uygulanır.

İlgili Yazılar
Gösterilecek başka ilgili yazı yok.
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Skype

Bir yanıt yazın