Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj

Bağımsız Denetim Hizmeti veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj konulu 2015/1 Saylı Genelge

Sayı :2015 / 1723 – 13.08.2015
Konu : Bağımsız Denetim Hizmeti Veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim
Kuruluşu Denetiminde Staj
GENELGE-2015 /1
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’ NA
6 Ağustos 2015 tarihli Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yönetim Kurulu toplantısında;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) çerçevesinde; yapılacak bağımsız denetime ilişkin olarak bağımsız
denetim hizmeti veren bağımsız denetim kuruluşu veya denetçi (SMMM – YMM)
denetiminde staj yapılması talebi ile Merkezimize yapılan başvurular
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Denetim kuruluşu veya denetçi ile denetlenen işletme arasında finansal tablolar ve
diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir
kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara Türkiye Denetim Standartları
(TDS) çerçevesinde güvence sağlayacak bir denetim raporu düzenlenmesi amacı ile
yazılı olarak denetim sözleşmesi (İlgili mevzuat ekinde yer alan sözleşme formatına
göre) düzenlenmiş olmalıdır.
2. Sözleşmede, denetim hizmeti dışında başka bir hizmet verilmemelidir.
3. Denetim sözleşmesi, 6102 sayılı Kanun (TTK) uyarınca denetim kuruluşunun ya da
denetçinin seçildiği hesap dönemi için yapılmalıdır.
4. Bağımsız denetim hizmeti veren bağımsız denetim kuruluşu veya denetçi (SMMMYMM)
denetiminde staj yapılabilmesi için sözleşmenin asgari olarak aşağıdaki
hususları içermesi gereklidir.
a. Sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının
tarih ve sayısı, (Başvuru sırasında; varsa genel kurul kararının yayımlandığı
Ticaret Sicili Gazetesi veya mahkeme kararının bir örneği staj dosyasına
eklenmek üzere odaya sunulacaktır.)
b. Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) ve ilgili mevzuata uygun
olarak yürütüleceği ve tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm,
c. Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir
şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm,
d. Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dahil olmak üzere isim ve
unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının
ayrıntılı dökümü ile toplam denetim ücreti,
e. Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetim raporunu denetim kuruluşu adına imzalamaya
yetkili olduğuna ilişkin hüküm,
f. Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi,
5. Bağımsız denetim yapılan kuruluşta sözleşmeye bağlı olarak en fazla bir kişi staj
yapabilir.
6. Staja onay verecek meslek mensubu; denetim kuruluşu adına imzalamaya yetkili olan
sorumlu denetçi veya yedeği olmalıdır.
7. Bağımız denetim hizmeti verilen kuruluşta, ilk defa staja başlayacak aday meslek
mensubunun stajı, bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlenme tarihinden sonraki staja
başlama döneminde itibaren başlar, sözleşmenin kapsadığı hesap dönemi ile sınırlıdır. Bu
sürenin bitiminde, yeni hesap dönemi için yapılacak sözleşme hesap döneminin tamamını
kapsar.
Denetim kuruluşu veya denetçi ile denetlenen işletme arasında yapılan denetim
sözleşmelerine bağlı olarak meslek mensubu denetiminde yapılacak staj başvurularının
değerlendirilmesinde aranan koşullar yukarıda belirlenmiş ve uygulanması için Genelge ile
Oda, TESMER Şubelerine bildirilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Nail SANLI Rıfat T. NALBANTOĞLU
Merkez Başkanı Merkez Sekreteri

KAYNAK: TESMER