istanbul evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyat
        Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle SİTENE EKLE KÜNYE ARŞİV  İLETİŞİM  RSS  
 
ANASAYFA VİDEO GALERİ  FOTO GALERİ MUHASEBE - STAJER FORUMU İLANLAR İLETİŞİM  
 
 
 
 
 
 


1448SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA - İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.
İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. BU YAZININ EKLENME TARİHİ 30-04-2013 / 09:54 | BU YAZI TOPLAM 9257 KEZ OKUNDU.
   
Önder ÖZSOY
smmmonderozsoy@gmail.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.

İNŞAATIN KAVRAMI

  743 Sayılı Medeni kanunda inşaat ve imalat; arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa veya tanzim edilmiş şeyler olarak tanımlanmıştır. 3194 sayılı imar kanunda ise yapı kavramı tanımlanmıştır. Karada ve suda daimi veya muvakkat, resim, veya hususi yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ka­bul edi­len "İşkol­la­rı Tü­zü­ğün­de" in­şa­at; bi­na, yol, köp­rü, de­mir­yo­lu, tü­nel met­ro, ka­na­li­zas­yon, li­man, dal­ga­kı­ran, ha­vuz, is­tih­kam, ha­va­a­la­nı, de­ko­vil ve tram­vay yo­lu spor alan­la­rı­nın ya­pı­mı gi­bi her çeşit ya­pı­cılık iş­le­ri ile bun­la­rın etüd, pro­je, araş­tır­ma, ba­kım, ona­rım ve ben­ze­ri iş­ler olduğu tanımlanmıştır

YILLARA YAYGIN İNŞAAT HAKEDİŞ İŞLERİ:Gelir Vergisi Ka­nu­nu’­nun 42’nci mad­de­si hük­mü ge­re­ği; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Mü­kel­lef­ler bir­den faz­la tak­vim yılı­na si­ra­yet eden in­şa­at ve onar­ma iş­le­rin­de, her in­şa­at ve onar­ma işi­nin ha­sılat ve gi­der­le­ri­ni ay­rı bir def­ter­ler­de ve­ya tut­mak­ta ol­duk­la­rı def­ter­le­rin ay­rı say­fa­la­rın­da gös­ter­me­ye mec­bur­dur. Yıl­la­ra sa­ri in­şa­at ve onar­ma iş­le­rin­de kar ve za­rar işin bit­ti­ği yıl ka­ti ola­rak tes­pit edi­le­cek ol­mak­la bir­li­kte; işin de­va­mı sü­re­sin­ce, bu iş­ler do­la­yı­sıy­la, iş­le­ri yapanla­ra (Ku­rum­lar da­hil) öde­nen is­tih­kak be­del­le­rin­den Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu'nun 94’ncü mad­de­si­ne gö­re tev­ki­fat ya­pıla­cak­tır. Gelir Vergisi Kanununa paralel olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinin 1/a bendinde de“ Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri vergi kesintisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu'nun 121 ve Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu'nun 34’üncü maddeleri hü­küm­le­ri ge­re­ği; yıl­lık be­yan­na­me­de gös­te­ri­len ge­li­re da­hil ka­zanç ve irat­lar­dan tev­kif yo­luy­la ke­sil­miş bu­lu­nan ver­gi­ler be­yan­na­me üze­rin­den he­sap­la­nan ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si­ne mah­sup edilir. Mah­su­bu ge­re­ken mik­tar be­yan­na­me üze­rin­den he­sap­la­nan ver­gi­den faz­la ol­du­ğu tak­dir­de key­fi­yet ver­gi da­i­re­sin­ce mü­kel­le­fe ya­zı ile bil­di­ri­lir. Mü­kel­lef bu ya­zı­yı te­bel­lüğ et­ti­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de mü­ra­caat­ta bu­lu­nur­sa ara­da­ki fark ken­di­si­ne ia­de edi­lir. Bir yıl için­de mü­ra­caat et­me­yen mü­kel­lef­le­rin bu fark­tan do­ğan ala­cak­la­rı dü­şer.

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ:  Apartman inşa edip daire,kat dükkan halinde satanlar,bu inşaatı kendi arsaları üzerine yapabilecekleri gibi arsa karşılığı belirli sayıda daire kat ve dükkan vermek suretiyle de yapılabilir.Gelir Vergisi Kanununda; İnşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar, Ticari Kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Aynı yıl içinde başlanılıp bitirilen inşaat ve onarma işlerinden ve özel inşaatlardan elde edilen kazançlar ve arsa karşılığı daire yapımından elde edilen kazançlar da genel hükümlere göre vergilendirilir.Daire, kat veya dükkan halinde satmak amacıyla yapılan inşaatlarda kazanç: İnşa edilen daire, kat veya dükkanlar müteahhit için mal niteliğindedir. Bunların bitimden ziyade teslim veya satışı halinde kar-zarar hesaplanarak, vergilendirilecektir. İnşaat süresince yapılan satışlardan alınan tutarlar, avans niteliğinde değerlendirilir. Kar-zarar tespiti inşa edilen dairelerin tesliminde hesaplanır. Teslimden ise daire, kat veya dükkanın iskan belgesinin alınması veya bu tarihten öncede fiilen kullanılmaya başlandığı tarih anlaşılmalıdır.Buna göre fatura tanzimi gerekmektedir.

            İnşaat firmalarında inşaatın devamı  sırasında bağzı belgesiz ödemeler yüzünden işletmelerin kasasının bir hayli kabardığı ve inşaat firmalarının  bu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı incelemeler esnasında cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadırlar.İnşaat işlerinde çalışan işçiler hemen hepsi asgari ücretten gösterilir ama bu işçileri buraya getiren bir usta başı vardır ve inşaat firması ile bu usta başı fiyatta anlaşır ve sonra ekip gelir iş başı yapar ve  burada usta başlarının  herhangi bir mali kaydı olmaz.İşçiler inşaat firmalarında sigortalı gözükür ve asgari ücret üzerinden primleri hesaplanır Asgari ücrete olan kadar kısmı bankadan diğer üstü elden usta başlarına teslim edilir.Ama resmi muhasebe kayıtlarına göre bu para kasada kalır.Bu tür işlemlerin  her ay yapıldığını düşünürsek yıl sonu işletmenin kasasında biriken parayı siz düşünün peki ne olacak şimdi ? firma sahibi önemsemez bu gibi durumları muhasebeci halleder düşüncesi ona yeter de arta bile…İnşaat firmaları ile anlaşan usta başlarının vergi kaydı olsa,yapılan anlaşma çerçevesinde inşaat firmasının altında alt işveren numarası alınsa fatura mukabili bankadan ödeme yapılsa sizce daha güzel olmaz mı Usta başları da çalışan işçilere gerçek aldığı ücret üzerinden ödeme yapsa  güzel olmaz mı? olur ama Vergi ve SSK primini kim kaçıracak.

 SMMM Önder ÖZSOY

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
YORUMLAR
 
 ÖMER TAŞKÖMÜR 08:49 - 21.01.2015

        PEKİ ÜSTADIM ÇÖZÜM NEDİR BU GİBİ DURUMLARDA

   

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.

30-04-2013 - 09:54

 
2 - AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KREDİ KARTI İLE SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ

29-04-2013 - 10:14

 
3 - GEÇİCİ VERGİLERDE FİNANSMAN KISITLAMASI UYGULANACAK MI?

27-04-2013 - 14:39

 
 
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 3 ADET YAZI KAYITLI .
 
 

smmm çıkmış sınav soruları

 


           YAZARLAR
  YAZARLARIMIZ
 
  Çetin ATEŞ
ÖLÜM AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
  ORHAN SÖZGÜN
BASİT USUL MÜKELLEFLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME DÖNEMİ
  MURAT DEMİRKOL
Yeni Nesil Yazarkasa POS Kullanma mecburiyeti Neden Çıktı?
  Kamil ÖZYANIZ
Yeni TTK ya göre limited şirket kuruluş işlemleri
  Ali İhsan Kayacı
MESLEK MENSUPLARININ UYMASI ZORUNLU ETİK KURALLARI
  ALP GÜNDOĞDU
Motosiklet alışında ödenen KDV indirilebilirmi?
  Metin ÜZÜMCÜ
Özel İnşaatlarda Bayan İşçi Çalıştırılabilir mi?
  Önder ÖZSOY
İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.
  SERAP AYDIN
Bakandan vatandaşa müjde, zam olmayacak.
  İlker Kaan ORUÇOĞLU
Şüpheli Alacakların Giderleştirilmesi
  FAHRİ ÖZSUNGUR
Resen terk olan şirketlerde son durum
  YAZAR KADROMUZA KATILIN
Yazar kadormuzda yer alarak makalelerinizi binlerce kişiye ulaştırabilirsiniz.
  İlker AKTAŞ
SGDP’ye Tabi Çalışanlar Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilirler Mi ?
 
 

özel ders sitesi

   EN SON EKLENEN VİDEOLAR
 
  11-10-2014
Ümit Besen - Okul Yolunda
  23-07-2014
Osmanlı Kuruluş Filmi Full İzle
  20-08-2013
Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor ?
  05-08-2013
Zülfü Livaneli - Nefesin Nemefime
  05-08-2013
Uzaktan (Göksel)
  11-05-2013
Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara
  09-05-2013
Ben gençlere şükretmeyi emrediyorum
 
 

           HABER ARA
 

           HIZLI ERISIM LINKLERI

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

___________________________

Muhtasar beyanname adres sorgulama

İnternet vergi dairesi

Mükellef bilgileri bildirimi

e-Vergi Dairesi

Önceden hazırlanmış kira beynaname sistemi

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hesaplama (Vergi)

Kdv Oranı Sorgulama

GÇB İntaç Tarihi Sorgulama

Fatura aldığınız kişi mükellef mi?

 

SOSYAL GÜVENLİK (SGK)

__________________________

E-Bildirge

İşe giriş - işten çıkış bildirgesi

SGK Hizmet Dökümü

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SSK Gecikme Zammı

SGK AF Başvuruları

 

SMMM STAJ KAYNAKLARI

__________________________

SMMM Staja Başlama Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Sitesi

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı

SMMM CANLI DERS ANLATIMLARI

SMMM Staja Başlama Online Eğitim Sitesi

 

TİCARET ODASI

_________________

Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri

İTO Firma Bilgileri Sorgulama

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Ünvan Kotrolü (İTO)

Şirket Kuruluşu

Anasözleşme Örnekleri

Anasözleşme Değişikliği

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket  Tasfiyesi

...

Diğer ticaret sicil işlemleri


KAMU GÖZETİM KURUMU

__________________________

TMS / TFRS

TMS Yorumları

TFRS Yorumları

Bağımsız Denetim Standartları

 

DİĞER

__________________________

TC Kimlik No Sorgulama

Danıştay Kararları

R Numarasından Posta Takibi

Resmi Gazete

e-Mevzuat

 

PRATİK BİLGİLER

____________________

Beyanname verme süreleri

Asgari Ücret Tutarları (2013)

2013 Mali Rehber

Güncel Damga Vergisi Oranları

2013 SMMM Ücret Tarifesi

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2013)

Amortisman Ayırma Sınırı

Fatura kesme sınırı, Fiş düzenleme sınırı

İTO Harç Tutarları

ITO Fire Oranları

Güncel Faaliyet Kodları

Kdv Oranı Sorgulama

Diğer pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

 

MATBU FORMLAR

___________________

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri (Ev işleri)

Belirli süreli iş sözleşmeleri

Anonim şirketler genel kurul evrak listesi

Limited şirket  genel kurul evrak listesi

SGK form ve dilekçeler

Matbuu form ve dilekçeler

 

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİ

____________________

...

Yeni eklemeler için link önerebilirsiniz.

 

=================

EL VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİSİ

=================


           ANKET
Muhasebe mesleğini yapmaktan keyif alabiliyormusunuz ?
% 63 - Evet
% 80 - Hayır
% 203 - İş yükünden dolayı memnun değilim
   

           EN ÇOK OKUNANLAR

           İDEAL KİLO HESAPLAMA           GÜNLÜK BURCUNUZ


           TAKVİM


           TARİHTE BUGÜN
RSS © 2013 SMMM OKULU, SMM OKULU, SMMM HABERLERİ, GÜNCEL MEVZUAT, MUHASEBE BÜROSU, STAJ, STAJA BAŞLAMA, SMMM STAJA BAŞLAMA
Türkiye'nin En Güncel Mali Haber Sitesi - Site iceriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
Code By TR-Coder
destek@smmokulu.com